2114025755 & 6971850920 | Δευτ. και Πέμ. 19:00-20:00 προσευχή, & 20:00-21:00 κήρυγμα. Κυριακή 10:00-12:00. info@eaep-chaidariou.gr

Η εορτή του Πάσχα, όπως καθιερώθηκε από τις ευρύτερες χριστιανικές
κοινότητες, αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για τον κάθε άνθρωπο να δεχθεί τον
Ιησού Χριστό ως προσωπικό Σωτήρα και Λυτρωτή και να λάβει έτσι την Αιώνια ζωή
που δωρεάν χαρίζεται από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού.
Ο Θεός αγάπησε τον άνθρωπο τόσο πολύ, ώστε παρά την πτώση και την
αμαρτωλότητα αυτού προ καταβολής κόσμου, τον προώρησε για Αιώνια ζωή και
απόλυτη κοινωνία μαζί του. Όμως μόνο και αποκλειστικά δια του Ιησού Χριστού του
Υιού του Θεού του ζώντος και του αιώνιου θείου λόγου, δια του οποίου εκτίσθησαν
και υπάρχουν και συντηρούνται τα πάντα.
Αυτή η αιώνια ζωή δίδεται δωρεάν στον κάθε άνθρωπο που με ειλικρινή καρδιά
θα την ζητήσει γιατί ο Χριστός, ο Αιώνιος Θεός Λόγος, έγινε από Υιός Θεού και Υιός
ανθρώπου, ώστε δια της θυσίας Του να καθαρίσει κάθε ανθρώπινη αμαρτία και με
την Ανάστασή Του, να χαρίσει δικαίωση και την Αιώνια ζωή σε κάθε άνθρωπο που
την ζητάει. Ο λόγος του Θεού μας βεβαιώνει κα μάλιστα με την μαρτυρία του Αγίου
Πνεύματος, ότι ο Χριστός αναστάς εκ νεκρών δεν αποθνήσκει, πλέον θάνατος αυτόν
δεν κυριεύει. Διότι καθώς απέθανε, απέθανε άπαξ δια την αμαρτία, αλλά καθώς ζει,
ζει εις τον Θεόν (Ρωμαίους στ’ 9-10) και έτσι επειδή μένει εις τον αιώνα, έχει
αμετάθετον την ιερωσύνην όθεν δύναται και να σώζει εντελώς τους
προσερχομένους εις τον Θεόν δια αυτού. Ζων πάντοτε δια να μεσιτεύει υπέρ αυτών
(Εβραίους ς΄24-25).
Χαρείτε λοιπόν πάντες αγαπητοί πιστεύοντες και μη πιστεύοντες, γνωρίζοντες
και μη γνωρίζοντες, διότι Αληθώς Ανέστη ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός και καλεί κάθε
άνθρωπο να γευτεί και να λάβει την Αιώνια Ζωή δια αυτού.
Υπάρχει λοιπόν ακόμη καιρός. Ναι σήμερα και Όχι αύριο. Χριστός Ανέστη!